OFERTA

Usługi księgowe

   Biuro Rachunkowe MGS sp. z o. o. oferuje pełny zakres usług rozliczeniowo-księgowych zarówno w postaci pełnej księgowości, jak również uproszczonych metod rozliczeń takich jak: książka przychodów i rozchodów, ewidencja ryczałtu, czy też karta podatkowa.

Obsługujemy zatem jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki prawa cywilnego, spółki prawa handlowego, fundacje, szkolne kluby sportowe, jak również stowarzyszenia bez względu na profil działalności.

Swoją ofertę kierujemy również do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Pomagamy w wypełnianiu rocznych rozliczeń PIT oraz rozliczeniach najmu.

stapler

Nasze usługi księgowe koncentrują się na prowadzeniu podwójnej księgowości w zakresie usług podatkowo-księgowych. Świadczymy:

• prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości;
• prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych;
• prowadzenie rozliczeń na zasadach KPiR;
• prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych;
• przygotowanie dokumentów dla organów administracji finansowej oraz pozostałych instytucji,
• przygotowanie deklaracji podatkowych (comiesięcznych i rocznych),
• kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych;
• tworzenie sprawozdań statystycznych GUS; • przygotowanie rachunków przepływów pieniężnych;
• doradztwo w zakresie wdrożenia polityki rachunkowości oraz tworzenia projektów zakładowych planów kont;
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
• sprawozdawczość PFRON;
• prowadzenie ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także wyposażenia.